Všeobecné obchodní podmínky

Objednání zboží

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen jako „VOP“) upravují uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu umístěného na doméně www.nejkompresory.cz.
 2. Tyto VOP upravují ve smyslu ustanovení §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“),vztahy mezi stranami kupní smlouvy uzavřené dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, a to společností JPR Group s.r.o., IČ: 29306108, se sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1083, PSČ 68606, vedenou u Krajského soudu v brně pod spisovou značkou C 72755, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a kupujícím na straně druhé a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace zboží Prodávajícího fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Předmětem podnikání Prodávajícího je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 3. Každá objednávka provedená v systému je potvrzena formou automatického emailu nebo telefonicky na číslo, uvedené v kontaktech zákazníka.
 4. Objednávku lze zrušit odpovědí na potvrzovací email vložením textu "STORNO" do předmětu zprávy do 24 hodin od doručení potvrzenky.
 5. Kontaktní údaje Prodávajícího: Obchodní firma: JPR Group s.r.o. Sídlo: Uherské Hradiště, Štěpnická 1083, PSČ 686 06 IČ: 29306108 Zapsaná: u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 72755 Telefon: +420 777 129 396 Email:info@nejkompresory.cz
 6. Minimální hodnota objednávky na eshopu www.nejkompresory.cz je stanovena na 500,- Kč bez dopravy.

Vymezení pojmů

 1. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 3. Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od Prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 4. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je mj. pro účely ochrany spotřebitele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 5. Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, spotřebitel i podnikatel, který kupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu www.nejkompresory.cz (dále jen Kupující).
 6. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiná smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Expedice a dodání zboží

 1. O datu expedice je zákazník informován formou emailu nebo telefonicky. Zboží je expedováno prostřednictvím smluvního přepravce. DÚZP uvedené na daňovém dokladu nastává dnem předání zboží veřejnému přepravci.
 2. Zboží je expedováno v den uvedený v informačním emailu a doručeno v souladu s podmínkami přepravní služby pokud není požadováno jinak.
 3. Zboží zasíláme přepravní službou, která vyžaduje převzetí zásilky v den doručení zásilky. Termín dodání je 48 hodin od data expedice, není-li objednáno jako expres. Cena dopravy zboží do hodnoty 10 000,- Kč je stanovena na 169,- Kč. U objednávek nad tuto hodnotu hradí přepravní náklady prodávající.
 4. Dodací lhůta u objednávek označených expres je 24 hod. Příplatek za expres dodávku činí dle dohody od 200,- Kč.
 5. Veškeré zboží je zabaleno a dodáno společně s přepravním listem. Faktura je odeslána elektronicky a slouží zároveň jako záruční list. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zapsat do přepravního listu.
 6. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Záruka a reklamace zboží

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží. Reklamované zboží je Kupující povinen zaslat na adresu JPR Group s.r.o., Štěpnická 1083, 686 06, Uherské Hradiště.
 2. Při reklamaci je třeba uvést důvod reklamace (popis závady) a reklamované zboží zaslat Prodávajícímu (nejlépe v původním obalu), včetně kopie daňového dokladu, který slouží jako záruční list. O výsledku reklamace bude Prodávající Kupujícího informovat e-mailem, který zadal Kupující v objednávce. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného.
 3. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si- zvolil. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 4. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci Kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta pro rozhodnutí o reklamaci a lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty pro vyřízení reklamace se Kupujícímu spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 6. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace Kupujícího informovat e-mailovou zprávou.
 7. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 8. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace zasláno na adresu Kupujícího.
 9. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 10. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijeo zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Stornování objednávky, odstoupení od smlouvy

 1. Objednávku je možné stornovat před odesláním zboží, přičemž Kupující musí ve lhůtě před odesláním zboží kontaktovat Prodávajícího telefonicky na číslech uvedených na webových stránkách v záložce Kontakty.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části, jestliže dojde k podstatné změně okolností nebo nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství anebo ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.
 3. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy i bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž i kdykoliv před dodáním zboží. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici na konci tohoto dokumentu.
 4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  1. na poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  4. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  6. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
  7. dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 5. Prodávající je povinen Kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Jestliže Kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Kupující zboží předá Prodávajícímu nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Zboží vrácené formou dobírky nebude Prodávajícím převzato.
 6. V případě, že Kupující při odstoupení od smlouvy nevrátí zboží Prodávajícímu, je takové odstoupení neúčinné a Kupující nemá nárok na vrácení peněz.
 7. Zboží by mělo být vráceno úplné, s veškerým příslušenstvím, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Kupující zboží převzal. V případě snížení hodnoty vráceného zboží oproti stavu při převzetí Kupujícím je Prodávající oprávněn na náhradu škody započíst peněžní prostředky poskytnuté Kupujícím k úhradě kupní ceny zboží. To neplatí:

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. objevila-li se vada až při užívání věci k jejímu účelu,
  3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním.

 8. Kupující v případě odstoupení od smlouvy nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží.
 9. V případě, že Kupující spotřebitel odstoupil od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží a Prodávajícím byl Kupujícímu spotřebiteli spolu s objednaným zbožím zaslán dárek, který nebyl Kupujícím spotřebitelem Prodávajícímu spolu se zbožím vrácen, je Prodávající oprávněn dárek Kupujícímu spotřebiteli vyúčtovat, a to za plnou cenu, za niž zboží -dárek Prodávající aktuálně nabízí, přičemž tuto cenu zboží dárku s připočtením příslušné DPH je Prodávající oprávněn odečíst od kupní ceny, kterou je v souvislosti s odstoupením povinen Kupujícímu spotřebiteli vrátit.
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující poruší smlouvu podstatným způsobem, a to zejména tím, že neuhradí kupní cenu zvoleným způsobem ve stanovené lhůtě od odeslání objednávky.

On-line platba ComGate

 1. Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.
 2. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 3. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Elektronická evidence tržeb (dále jen EET)

 1. Při platbě v hotovosti vám bude vystaven prodejní doklad s tzv. fiskálním kódem.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány vám bude zaslána elektronicky zálohová faktura s fiskálním kódem.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2021, přičemž jsou od uvedeného data k dispozici v sídle Prodávajícího a v elektronické podobě v uživatelském prostředí internetového obchodu.
 2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 3. Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou uzavírány pouze v českém jazyce. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že obsahu kupní smlouvy a těmto VOP rozumí, seznámil se s nimi a kupní smlouvu uzavřel srozumitelně, určitě, dle pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li jednou ze smluvních stran spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vztahy a případné spory vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy budou řešeny výhradně podle právního řádu České republiky a příslušnými soudy České republiky.
 5. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz); adresa evropské platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů je: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vzor formuláře o odstoupení od smlouvy

Vzor formuláře o odstoupení od smlouvy naleznete na stránce Vrácení zboží a reklamace ve formátu PDF včetně podrobného návodu, jak postupovat.